Zoeken
Generieke filters
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Zoek in uittreksel
Filter op productmedium
Other
Schilderijen
Sculpture
Werkt op papier
Filter op productonderwerp
Abstract
Allegorie
Dieren
Architectonisch
Scène van het strand
Bijbels
Stadsgezicht
Genrescène
Historisch
Interieur
Landschap
Maritiem
Mythical
Naakt
Pastorale
Portret
Sport
Stilleven
Winters tafereel

Privacybeleid Douwes Fine Art bv

Dit beleid is van toepassing op informatie die wordt bewaard over klanten en potentiële klanten, leveranciers en potentiële leveranciers, artiesten, contacten en alle andere personen over wie Douwes Fine Art bv informatie heeft. Met 'informatie' bedoelen we persoonlijke informatie over u die we verzamelen, gebruiken, delen en opslaan.

In dit beleid betekent 'wij', 'ons' en 'onze' Douwes Fine Art bv (handelend onder de naam Douwes Fine Art bv), een bedrijf dat in Nederland is geregistreerd onder KvK Amsterdam nr. 33179431, en 'u' betekent de persoon op wie de informatie betrekking heeft.

Wat we verzamelen

 • uw naam;
 • uw contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • uw betalingsgegevens / financiële gegevens dwz uw banknaam, rekeningnummer en soortcode;
 • bij het browsen op onze site, uw IP-adres, uw browsertype en taal;
 • informatie met betrekking tot uw deelname aan en interesse in evenementen en kunstbeurzen van Douwes Fine Art Ltd.
 • informatie over u die u ons persoonlijk geeft op onze evenementen en kunstbeurzen, door formulieren in te vullen op onze site www.douwesfineart.com (bijv. om u aan te melden voor onze mailinglijst) of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anders; en
 • informatie met betrekking tot uw aankoop of restauratie van ons of uw kunstwerk of enig ander gebruik van onze diensten, inclusief taxaties.

 

Hoe we informatie over u verzamelen

 • het verzamelen van informatie die u ons geeft wanneer u een kunstwerk koopt of ons bezoekt op een kunstbeurs of in onze galerie;
 • uw gebruik van de formulieren op onze website; en
 • door met u te corresponderen via telefoon, e-mail of anderszins.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We gebruiken uw gegevens om:

 • u informatie verstrekken over ons kunstwerk en onze diensten;
 • u op de hoogte houden van kunstwerken, kunstenaars en evenementen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt;
 • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan;
 • communiceren met jou;
 • [onze site beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden];
 • onze site veilig en beveiligd houden;
 • voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen; en
 • voor veiligheid en om uw identiteit te controleren.

 

Wettelijke basis voor verwerking

Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk:

 • voor de uitvoering van contracten waarbij u partij bent en om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u die contracten aangaat;
 • voor de doeleinden van legitieme belangen die door ons worden nagestreefd; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 

Gerechtvaardigde belangen

Waar onze verwerking is gebaseerd op de hierboven beschreven legitieme belangen, zijn die legitieme belangen: (i) het verzamelen van persoonlijke informatie om u een vlotte en efficiënte klantervaring te bieden; (ii) om ervoor te zorgen dat u actuele informatie over onze zakelijke activiteiten ontvangt; (iii) om de door u gevraagde diensten te verlenen; en (iv) voor onze eigen marketing en onderzoek.

 

Uw informatie delen

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gedeeld met externe bedrijven, agenten, aannemers, serviceproviders of gelieerde bedrijven als dit nodig is om u onze kunstwerken of diensten te leveren, te reageren op uw vragen of voor een van de doeleinden die worden beschreven in dit beleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met:

 • wetshandhavingsinstanties, andere overheidsinstanties of derden als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen; en
 • andere bedrijfsentiteiten als we van plan zijn te fuseren met of overgenomen te worden door die bedrijfsentiteit, of als we een reorganisatie met die entiteit ondergaan.

 

Uw gegevens overdragen buiten [Europa]

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER“) En kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons werkt, of voor een van onze dienstverleners.

Wanneer wij, of onze toegestane derde partijen, uw informatie overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij of zij verplichtingen opleggen aan de ontvangers van die gegevens om uw informatie te beschermen volgens de norm die vereist is in de Europese Economische Ruimte of anderszins eisen dat de ontvanger zich abonneert aan internationale kaders die bedoeld zijn om veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken. In het geval van overdrachten door ons, kunnen we uw informatie ook overdragen als: (i) de overdracht plaatsvindt naar een land dat door de Europese Commissie wordt geacht uw informatie adequaat te beschermen; of (ii) waar u heeft ingestemd met de overdracht.

 

Jou rechten

U heeft op elk moment het recht:

 • om toegang te vragen tot of een kopie van alle persoonlijke gegevens die we over u hebben;
 • op rectificatie van uw persoonlijke gegevens, als u van mening bent dat de informatie die we hebben onjuist is;
 • om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, als u van mening bent dat wij niet het recht hebben om deze te bewaren;
 • om toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover deze verwerking is gebaseerd op eerder verkregen toestemming);
 • om ons te vragen om u te stoppen of u marketingberichten te sturen, zoals hieronder beschreven in het marketinggedeelte;
 • om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • op overdraagbaarheid van gegevens (het verplaatsen van sommige van uw persoonsgegevens naar elders) in bepaalde omstandigheden;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden; en
 • om niet te worden onderworpen aan een besluit op basis van geautomatiseerde verwerking en om voorzorgsmaatregelen te nemen als u wordt geprofileerd op basis van uw persoonlijke gegevens.

 

Elk verzoek van u om toegang tot of een kopie van uw persoonlijke gegevens moet schriftelijk gebeuren en we zullen ernaar streven om binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen een maand te reageren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. We voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw rechten als betrokkene.

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben te allen tijde nauwkeurig is. Om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw informatie up-to-date is, kunt u ons op het volgende e-mailadres laten weten of uw persoonlijke gegevens veranderen info@douwesfineart.com.

 

Marketing

Als u een van onze klanten bent of anderszins hebt afgesproken om gecontacteerd te worden voor marketing, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over evenementen, kunstbeurzen en kunstwerken. U kunt zich op elk moment uitschrijven om ze niet te ontvangen; details over hoe u zich kunt afmelden worden vermeld op elke elektronische mailing die we u sturen.

U hebt ook de mogelijkheid om u op elk moment "uit te schrijven" van onze mailinglijst, waardoor u geen verdere dergelijke e-mail of andere communicatie naar u kunt sturen via e-mail info@douwesfineart.com of office@douwesfineart.com.

We zullen onmiddellijk gevolg geven aan elk verzoek om u af te melden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We zullen de informatie die we over u verzamelen slechts zo lang bewaren als nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden of zoals vereist om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen. Dit houdt in dat we onze bestanden periodiek beoordelen om te controleren of de informatie juist, up-to-date en nog steeds vereist is.

 

Waar het ons is toegestaan om u directmarketingcommunicatie te sturen, is het mogelijk dat we uw contactgegevens die voor dit doel nodig zijn, bewaren zolang u zich niet afmeldt om deze van ons te ontvangen. Als u zich afmeldt voor marketing, bewaren we uw informatie om ons in staat te stellen uw wens te respecteren om niet gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden.

 

Veiligheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Beveiligingscamerabeelden

Om ons eigendom en de veiligheid van onze klanten en personeel te beschermen, maken we gebruik van zichtbare en mogelijk onzichtbare beveiligingscamera's. Bij wanpraktijken of wangedrag zullen wij de beelden delen met politie, justitie en derden, dit alles in lijn met de wet en regelgeving volgens- en de afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere sites

 

Onze website kan links naar andere sites bevatten, ook via onze social media buttons. Hoewel we proberen alleen te linken naar websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken die door andere websites worden gehanteerd en een link vormt geen goedkeuring van die website. Zodra u vanaf onze website naar een andere website linkt, bent u onderworpen aan de algemene voorwaarden van die website, inclusief, maar niet beperkt tot, het internetprivacybeleid en -praktijken. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites verzendt.

 

Bepaalde functies van onze site maken sociale netwerken mogelijk. U moet er bij het gebruik van deze functies voor zorgen dat u geen persoonlijke gegevens verstrekt die u niet door andere gebruikers wilt laten verzenden, verzamelen of gebruiken, zoals profielgegevens of e-mailadres.

 

Klachten

 

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom en dienen te worden gericht info@douwesfineart.com.

Als u zich zorgen maakt over ons gebruik van uw gegevens, heeft u ook het recht (als Nederlandse ingezetene) om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die het gebruik van persoonsgegevens in Nederland reguleert en controleert, via hun hulplijn op 0900 - 2001201.

 

Hoe we cookies gebruiken

 

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt.

We gebruiken verkeerslogcookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden, waarna de gegevens uit het systeem worden verwijderd.

 

Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen.

 

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.

 

Wijzigingen in dit beleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, waar van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons beleid te zien.

 

nl_NL_formalDutch